Algemene voorwaarden

Deze website is exclusief eigendom van Leeloo.
Maatschappelijke zetel:
Sint-Jakobsstraat 19, 8000 Brugge Belgie.
Telefoon: +32 (0) 496 123 759
Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 18:00 uur
E-mailadres: info@leeloo.be
BTWnummer: BE 0472 418 803
Ondernemingsnummer: 92873
Belfius bank
IBAN: BE34 0689 0024 3990

De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op leeloo.be en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. Op de Algemene Voorwaarden van Leeloo is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

Aankoop en Betaling
De overeenkomst tussen Leeloo en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door Leeloo gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. 
Leeloo behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders..

Leeloo bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht..
Betaling van producten gekocht bij Leeloo geschiedt uitsluitend via de voorgestelde online betaalmiddelen.

De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.
In geval van niet tijdige betaling is Leeloo bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.
De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

Levering en Levertijden
De door Leeloo opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling.
Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico voor deze producten over op de koper.
Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
Leeloo levert in alle landen van Europa.
Levering geschiedt uitsluitend per Koerierdienst tenzij voorafgaand aan de overeenkomst anders is overeengekomen. Contactgegvens van de Koerierdienst kan u vinden op volgende website: www.bPost.be.
De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.

Productinformatie
Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Leeloo is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. Leeloo doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal Leeloo u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen.
De producten aangeboden door Leeloo voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.
Het is mogelijk dat Leeloo op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Leeloo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

Bedenktijd en Retourneren
Voor alle producten gekocht bij Leeloo heeft u volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 31/05/2015 het boek Marktpraktijken en consumentenbescherming  een bedenktijd van 2 maanden.
Deze periode gaat in op het moment van in ontvangstname door u of namens u. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat de goederen en de verpakking. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.
Wanneer u gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient u dit binnen de gestelde 2 maanden vanaf de dag die volgt op de levering van het produkt. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen. Meer informatie over het annuleren of retourneren van uw bestelling vindt u in de rubriek annuleren, retourneren en ruilen op onze website. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.
Leeloo betaalt u het complete aankoopbedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen terug.
Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende vezendkosten.

Wanneer een product zichtbaar gedragen is of op andere wijze is beschadigd vervalt uw recht op teruggave van uw betaling.
Goederen moeten worden teruggestuurd naar het volgend adres:
Leeloo
St-Jakobsstraat 19
8000 Brugge
Belgie

Garantiebepalingen
Leeloo volgt de officiële garantierichtlijnen van haar leveranciers. Deze zijn per merk verschillend en zullen daarom altijd worden vermeld bij aankoop van uw artikel.
Afhandeling van garantie zal voor rekening zijn van Leeloo behalve de verzendkosten gemaakt door de consument om het product weer aan ons te bezorgen.

Gebreken
Gelieve de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden:Werden de juiste goederen geleverd?
Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?
Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, gelieve dit zo snel mogelijk aan ons te laten weten.
De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod, zijn ten laste van Leeloo

Overmacht
Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Leeloo geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Leeloo niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
Leeloo heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Leeloo haar verbintenis had moeten nakomen.
Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Leeloo opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Leeloo niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Prijzen
Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW, Recupel, BEBAT en Reprobel. De verzendingskosten worden appart vermeld.
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Leeloo of rechthoudende derden.

Vragen en klachten
Net als voor onze offline klanten wil Leeloo ook dat onze online klanten tenvolle kunnen genieten van hun aankoop. Gelieve ons te contacteren als dit beter kan. Klachten of betwistingen tussen de verkoper (Leeloo) en de consument kunnen een termijn overeen komen waarbinnen de consument de verkoper op de hoogte moet brengen van het gebrek aan overeenstemming. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.
Leeloo behandelt vragen en klachten zo snel mogelijk.

Geschillen
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.
Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Leeloo, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Brugge (België), tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.
Meer informatie over consumentengeschillen vind je hier: http://ec.europa.eu/odr/

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 
Leeloo levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. 
Leeloo kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Leeloo kan geen garanties voor de goede werking van de website geven en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Leeloo kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 
Leeloo verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.